Naš pristup marketingu klijenta je sistematičan i jedinstven jer u sebi poseduje kako znanje tako i entuzijazam u kreiranju jedinstvenih marketinških rešenja. Za Vas ćemo uraditi situacionu analizu, kreirati ciljeve, razviti strategiju i akcione planove i programe, pratiti i kontrolisati primenu i uraditi evaluaciju koja će na najbolji način pokazati rezultate primenjenog marketing plana.

 

Marketing planiranje